Wzory dokumentów

Formularz wyrażenia woli - zgody rodzica/opiekuna prawnego

    1. Zgoda na publikowanie danych osobowych   

    2. Zgoda na objęcie dziecka opieką psychologiczno-pedagogiczną

    3. Zgoda na samodzielny powrót.

    4. Zgoda na wyjście dziecka pod opieką nauczyciela poza teren szkoły.