Wzory dokumentów

w przygotowaniu

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza
do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

w przygotowaniu

Deklaracja Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia, który uczęszcza do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

Formularz wyrażenia woli - zgody rodzica/opiekuna prawnego

    1. Zgoda na publikowanie danych osobowych   

    2. Zgoda na objęcie dziecka opieką psychologiczno-pedagogiczną

    3. Zgoda na samodzielny powrót.

    4. Zgoda na wyjście dziecka pod opieką nauczyciela poza teren szkoły.