Pedagodzy

Niezastąpioną rolę w pracy wychowawczej naszej szkoły pełnią pedagodzy. Współpracują ze wszystkimi nauczycielami, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie, jak poradnie psychologiczno - pedagogiczne, sądy rodzinne, policja, placówki opiekuńczo - wychowawcze, profilaktyczno - lecznicze i resocjalizujące.

Zwracają uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o prawach dziecka, są rzecznikami praw uczniów. Najdłużej pracującymi pedagogami były: mgr Ilona Cieślik oraz mgr Hanna Galocz .

 

Obecnie pedagogami szkolnymi są: Grażyna Połczyńska i Mirella Wolska-Sydoruk.

foto archiwum dzień KEN z 2016r

 

Dzięki otwartemu i wyrozumiałemu stosunkowi pedagoga szkolnego do uczniów, jego gabinet jest miejscem, gdzie uczeń może porozmawiać na najtrudniejsze szkolne i osobiste tematy w atmosferze pełnej życzliwości i zrozumienia. Jego doskonałe rozeznanie środowiska powoduje, iż żadne dziecko potrzebujące pomocy materialnej lub wsparcia psychicznego nie zostaje pominięte.

Obok wsparcia pedagoga rodzic oraz uczeń otrzymują pomoc wspomnianych wcześniej odpowiednich instytucji współpracujących ze szkołą. Pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami prowadzi zajęcia profilaktyczno - wychowawcze, których celem jest zapobieganie uzależnieniom, agresji, uczenie dzieci zdrowego stylu życia oraz umiejętności zachowania się w trudnych sytuacjach. Współpraca z instytucjami pozaszkolnymi w zakresie profilaktyki wychowawczej zaowocowała stworzeniem sali warsztatowej, gdzie zajęcia odbywają się zupełnie inaczej niż w klasie.

Wolna przestrzeń, materace, lustra - niekonwencjonalny wystrój pomieszczenia stwarzają klimat do nawiązania bliższych kontaktów wychowawców z uczniami. Wśród wielu poczynań pedagogów na wyróżnienie zasługują między innymi następujące działania z zakresu zagadnień wychowawczych i profilaktycznych:

 

  • warsztaty pt. "Klasa jako grupa", "Radzenie sobie ze złością", "Uczymy się rozpoznawać i nazywać uczucia", "Jestem odpowiedzialny za swoje zachowanie", których celem jest nauczenie dzieci współdziałania w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  • cykl zajęć "Wychowanie przeciw przemocy", "Jak radzić sobie ze stresem?"
  • organizowanie serii spotkań dla rodziców – "Podłoże zachowań agresywnych wśród dzieci", „Jak towarzyszyć dziecku w pokonywaniu trudności adaptacyjnych w szkole?", "Zagrożenia uzależnieniami dzieci w wieku dojrzewania", „Czy umiem pomóc swojemu dziecku?",
  • organizowanie "Grup wsparcia" dla dzieci z problemami emocjonalnymi,
  • stałe organizowanie spotkań o tematyce zdrowotnej, np. "Jak właściwie używać lekarstw?", "Jak uniknąć przeziębienia?", "Palenie papierosów jest szkodliwe", "Aids - choroba cywilizacji XXI wieku", "Dojrzewanie i higiena osobista", "Zdrowy styl życia", "Niepokoje dojrzewania", "Wpływ alkoholu na zdrowie człowieka", "Palenie tytoniu a fizjologia człowieka", "Choroby brudnych rąk", "Pierwsza pomoc przy urazach",
  • organizowanie warsztatów i imprez integracyjnych dla dzieci i rodziców,
  • organizowaniekursu "Szkoła dla Rodziców", którego zajęcia obejmują zagadnienia związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, szkole i środowisku rówieśniczym oraz doborem metod wychowawczych do indywidualnych cech dziecka 

    Przedstawione działania z pewnością powodują, że uczniowie nasi mogą czuć się w szkole bezpiecznie.