Konkurs informatyczny

”Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x I”

 

Patroni konkursu:

 1. Rektor Politechniki Koszalińskiej.
 2. Prezydent Miasta Koszalina.
 3. Fundacja IT ze Szczecina.
 4. Radio Koszalin.
 5. Polskie Towarzystwo Informatyczne

 Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w konkursie zapisy u Pana Parysa Trojana sala 33

 

Cele konkursu

 1. Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.
 2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności z zakresu informatyki.
 3. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych o kierunkach technicznych.
 4. Motywowanie szkół do rozpoznawania i rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym.
 5. Promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

II. Ustalenia ogólne

 1. Konkurs Informatyczny jest organizowany dla uczniów klas VII i VIII SP województwa zachodniopomorskiego (zwany dalej Konkursem) jest konkursem przedmiotowym organizowanym przez Publiczne Technikum Informatyczne TEB Edukacja „Computer College” w Koszalinie.
 2. Zakres tematyczny konkursu obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej informatyki i technologii informacyjnej wykraczającej poza program nauczania szkoły podstawowej.

 

 Przebieg konkursu:

 1. Konkurs zaplanowano w dwóch etapach:
 2. Pierwszy etap, wewnątrzszkolny w formie pisemnego testu trwającego 45 minut.
 3. Etap wewnątrzszkolny jest przeprowadzany w szkole macierzystej uczniów w okresie 29.01.2020 r (Środa godz. 7.00 sala 33) pod nadzorem nauczyciela informatyki Parysa Trojana. 
 4. Do finału zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskali najwyższe wyniki, ale nie więcej niż 2 uczniów ze szkoły. 
 5.  Drugi etap finał konkursu - w formie testu oraz części praktycznej. Finał konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibie Publicznego Technikum Informatycznego TEB Edukacja „Computer College” w Koszalinie przy ul. H. Modrzejewskiej 71.
 6. Finał polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w formie testu online oraz części praktycznej. Wszystkie dane finalistów pozostaną zakodowane, aż do momentu sprawdzenia i oceny prac przez komisję. Tytuł laureata konkursu otrzymuje uczestnik finału, który uzyskał najwyższe wyniki z części teoretycznej i praktycznej.

 

Nagrody i wyróżnienia

Dla szkoły: I miejsce – nagroda rzeczowa

Dla laureata: I miejsce – dyplom, nagroda rzeczowa. Dla nauczyciela opiekuna laureata za I miejsce – nagroda rzeczowa.

II miejsce – dyplom i nagroda rzeczowa.

III miejsce - dyplom i nagroda rzeczowa.