Rejonowy Ekologiczny Konkurs Fotograficzny
"Sprzątanie Świata w szkole lub przedszkolu w obiektywie dzieci"

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie

i Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu w Koszalinie

Cele konkursu:

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży trwałych nawyków przyczyniających się do dbałości o stan środowiska naturalnego,

- podnoszenie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży za stan środowiska przyrodniczego w najbliższej okolicy,

- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

- kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania we własnym domu, szkole, najbliższym otoczeniu.

Regulamin konkursu