Aktualności

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 17 ORŁA BIAŁEGO W KOSZALINIE
W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 

 Opracowane na podstawie Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Wytycznych Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej

 

PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1. Dla pracowników szkoły, uczniów i rodziców określone zostały wytyczne, które obowiązują od dnia 1 września i określają zasady pracy szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym.

2. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szkoły innych dorosłych niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor szkoły. W wyjątkowych sytuacjach rodzice wchodzą
na teren szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły.

3. Przy działających wejściach do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego obligatoryjnie korzystają wszystkie osoby wchodzące na teren placówki.

4. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny również w każdej sali, w której prowadzone są zajęcia. Obok płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

5. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w wyznaczonych miejscach: blok A – p. pielęgniarka, blok B-p. woźna, blok C – p. pedagog.

6. Przy wejściu do szkoły są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy
się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW

1. Rodzice zapoznają się z Procedurami Bezpieczeństw na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie w okresie pandemii COVID-19 i podpisują stosowne oświadczenie oraz deklarację.

2. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do podania swojego aktualnego numeru telefonu i zobowiązują
się do każdorazowego i niezwłocznego odebrania telefonu ze szkoły. W przypadku zmiany numeru telefonu natychmiast przekazują nowy numer wychowawcy klasy.

3. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego wprowadza się zakaz wchodzenia na teren szkoły innych dorosłych niż nauczyciele, pracownicy i dyrektor szkoły. W wyjątkowych sytuacjach rodzice wchodzą
na teren szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem szkoły.

4. Przy działających wejściach do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk, z którego obligatoryjnie korzystają wszystkie osoby wchodzące na teren placówki.

5. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach tylko jednym z czterech wyznaczonych wejść oznaczonym tym samym kolorem, w jakim uczeń otrzyma specjalnie przygotowany identyfikator.

6. Uczniowie po wejściu na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce i przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych w maseczkach. Po zajęciu wyznaczonych przez nauczyciela miejsc w sali, mogą je zdjąć.

7. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednej przydzielonej klasie sali lekcyjnej, z wyjątkiem informatyki
i wf.

8. Rodzice/opiekunowie przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia ucznia oraz wyrażają zgodę na pomiar temperatury u dziecka na terenie szkoły.

9. Rodzice/opiekunowie posyłają do szkoły wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych (duszności, kaszel, gorączka, utrata węchu i smaku, biegunka).

10. Jeżeli uczeń wykazuje objawy choroby COVID-19 lub innej choroby zakaźnej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia ucznia do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

11. Rodzic nie posyła do szkoły ucznia, jeżeli w tym samym domu przebywa ktoś na kwarantannie
lub w izolacji.

12. Ważne jest stosowanie się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka
do placówki, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiającego jego ponowne przyjęcie.

13. Rodzice zapewniają uczniowi maseczkę, a także rękawiczki - zawsze na informatykę oraz doraźnie,
na prośbę nauczyciela, na inne przedmioty .

14. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie wchodzą do budynku,
a oczekując przed szkołą mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

15. Uczniowie klas pierwszych odbierani są od rodziców przy wejściu do szkoły i odprowadzani przez nauczyciela do sali przy zachowaniu wszystkich środków bezpieczeństwa.

16. Rodzice/ opiekunowie zapewniają dziecku podstawowe wyżywienie na czas pobytu w szkole.
Do odwołania zostają wyłączone z użytku poidełka, automat z żywnością i sklepik szkolny.

17. Rodzice/opiekunowie wyposażają dziecko we wszystkie niezbędne materiały i przybory szkolne. Dbają o to, aby dzieci nie przynosiły do szkoły zbędnych przedmiotów (np. zabawek, narzędzi elektronicznych)

18. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem,
nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

19. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

20. Rodzice są zobowiązani do codziennej dezynfekcji przyborów szkolnych.

21. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na higienę osobistą i czystość ubioru dziecka.

22. Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą o nieposyłanie dzieci do świetlicy w terminie 2–18 września, jeżeli jest to możliwe.

 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW

1. Uczniowie mogą przebywać na terenie szkoły wyłącznie bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć,
a od razu po ich zakończeniu mają obowiązek opuścić budynek szkolny.

2. Uczeń przychodzi do szkoły tuż przed początkiem przerwy, która poprzedza jego pierwszą lekcję (drzwi do budynku będą otwierane na 15 min. przed dzwonkiem na przerwę).

3. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach lub przyłbicy tylko jednym z czterech wyznaczonych wejść oznaczonym tym samym kolorem, w jakim uczeń otrzyma specjalnie przygotowany identyfikator, zgodnie z podanym schematem. Głównym wejściem, oznaczonym nr 2, wchodzą wyłącznie uczniowie klas 1-3.

4. Wszyscy uczniowie pozostawiają kurtki w wyznaczonych do tego miejscach (w szatni, w sali lekcyjnej lub przed salą).

 

Wejścia / wyjścia ze szkoły przypisane poszczególnym klasom IV – VIII

wejście 3 (kolor żółty) – drzwi w bloku C przy przedszkolu (od ulicy)

wymienione poniżej klasy nie korzystają z szatni – kurtki zostawiają na wieszakach w sali lub przed nią: klasy:

IV b, c, d

V b, c

VI c, h, i

VII e

VIII a, c

wejście 4 (kolor czerwony) – drzwi przy placu festynowym (od strony Orlika) klasy:

IV a

V a

VI a, b, e

VII b, f, g

VIII b

wejście 5 (kolor zielony) – drzwi przy sali gimnastycznej (wyjście na boisko) klasy:

IV e (uczniowie nie schodzą do szatni - kurtki zostawiają w swojej sali)

VI d, f

VI g (uczniowie nie schodzą do szatni - kurtki zostawiają w swojej sali)

VII a, c, d, h, i

VIII d, e

Klasy I-III

wejście główne 2 (kolor jasnoniebieski) dla wszystkich klas I-III

  • dzieci z klas I schodzą do szatni przez pierwszy tydzień z jednym opiekunem, opiekun nie wchodzi
    do boksu!
  • nauczyciele klas I – III wcześniej schodzą do szatni, czekają na wszystkie dzieci z klasy i idą z nimi
    do sali
  • nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję w danej klasie (od I do III) sprowadza dzieci do szatni,
    a następnie odprowadza część uczniów do świetlicy
  • klasy: II b, III b oraz III c nie korzystają z szatni, wchodzą bezpośrednio do swoich sal lekcyjnych, gdzie zostaną zamontowane wieszaki. Nauczyciele kończący zajęcia w tych klasach, wyprowadzają dzieci do wyjścia nr 2, ewentualnie do świetlicy.

5. Uczniowie po wejściu na teren szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce i przechodzą do wyznaczonych sal lekcyjnych w maseczkach lub przyłbicy. Oczekując na zajęcia mają obowiązek zachować dystans społeczny 1,5 m na korytarzach szkolnych. Dopiero po wejściu do sali i zajęciu wyznaczonych przez nauczyciela miejsc, uczniowie mogą zdjąć maseczki i przyłbice.

6. Wszystkie zajęcia odbywają się w jednej przydzielonej klasie sali lekcyjnej, z wyjątkiem informatyki
i wf, a także języka obcego w sytuacji, gdy klasa z podziałem na grupy ma w tym samym czasie zajęcia języka obcego - salę opuszczają dziewczęta.

7. W czasie przerwy uczniowie pozostają w salach lekcyjnych pod opieką nauczyciela, z którym skończyli daną lekcję. Do toalety wychodzą pojedynczo.

8. Na lekcję informatyki i wf uczniowie wychodzą po zakończeniu przerwy, która poprzedza wskazane zajęcia (konieczne sprawne przejście do sali informatycznej lub do bloku sportowego).

9. Uczeń przy każdym wyjściu z sali zobligowany jest do zakładania maseczki lub przyłbicy, czyli
na terenie szkoły w tzw. miejscach wspólnych (korytarz, toaleta, biblioteka, stołówka itp.) porusza się
w maseczce lub przyłbicy.

10. Uczeń nie korzysta z szatni, jeśli jego klasa ma udostępnione w przydzielonej sali wieszaki na kurtki; jeśli ostatnią lekcją w danym dniu jest wf lub informatyka, wychodząc z przydzielonej sali, zabiera kurtkę na zajęcia do bloku sportowego lub pracowni informatycznej.

11. Jeśli uczeń korzysta z szatni, schodzi do niej lub wraca z niej schodami znajdującymi się w pobliżu przydzielonego mu wejścia do szkoły (uczniowie klas IV-VIII nie korzystają z głównych schodów do piwnicy z boksami szatniowymi ani z głównych schodów w budynku – poruszają się schodami bocznymi położonymi najbliżej przydzielonego wejścia).

12. W czasie pobytu w szkole uczeń powinien myć często ręce wodą z mydłem i dezynfekować je. Płyn
do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali, w której prowadzone są zajęcia. Obok płynu umieszczona jest informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
lub ławce. Zabrania się pożyczania podręczników i przyborów szkolnych między uczniami.

14. Na zajęcia z informatyki uczeń przynosi każdorazowo własne rękawiczki jednorazowe. Doraźnie również na inne przedmioty na prośbę nauczyciela.

15. Na lekcjach wf ściśle stosuje się do wskazówek nauczycieli w zakresie korzystania ze sprzętu sportowego.

 

 Procedury  postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ucznia

1. Uczeń, u którego wystąpią objawy chorobowe, takie jak: duszności, kaszel, katar, gorączka (temperatura od 37,5℃), biegunka zostaje odizolowany od reszty grupy. Niezwłocznie o tym fakcie nauczyciel powiadamia telefonicznie pedagoga szkolnego szkolnego, który zabezpieczony w maseczkę
i rękawiczki przeprowadza ucznia do izolatorium.

2. W przypadku nieobecności pedagoga szkolnego nauczyciel prosi telefonicznie o pomoc p. psycholog
lub p.woźną.

3. Niezwłocznie zostaje o tym fakcie powiadomiony dyrektor szkoły oraz rodzic/opiekun, który jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

4. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pedagoga szkolnego (p.psycholog lub p.woźnej), który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa - przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, jest zabezpieczony w maseczkę i rękawiczki. Po przyjściu rodzica/opiekuna odprowadza dziecko przed szkołę.

5. O wystąpieniu niepokojących objawów chorobowych u dziecka dyrektor szkoły (lub upoważniona osoba), powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz organ prowadzący.

6. W przypadku ignorowania wezwania rodzica/opiekuna o odebranie dziecka, u którego wystąpiły objawy chorobowe, dyrektor (lub upoważniona osoba) ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

7. Nauczyciel, w którego klasie stwierdzono przypadek objawów chorobowych u ucznia, kontaktuje
się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

8. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana.

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-Cov-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

10. Powyższe procedury obowiązują do odwołania.